×
 

NTI-skolans kvalitetsarbete

Academediamodellen 2.0

NTI-skolan är en del av AcadeMedia och utgår från AcadeMediamodellen för att mäta och säkerställa en god kvalitet i verksamheten. AcadeMediamodellen bygger på forskning, beprövad  erfarenhet och djupgående sambandsanalyser och omfattar alla verksamheter inom koncernen. I korthet fokuserar AcadeMedia-modellen på det som driver resultatutvecklingen framåt. Med utgångspunkt i vår gemensamma kvalitetsdefinition* har vi identifierat avgörande förutsättningar och processer (så kallade drivare) för att nå så goda resultat som möjligt. Här fastställer vi sedan indikatorer som vi målsätter, följer upp och vidareutvecklar.

Kvalitetsaspekter

De indikatorer vi styr verksamheterna på sorteras in under följande kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet (handlar om de förutsättningar som finns för att bedriva verksamheten)
  • Processkvalitet (avser våra huvudprocesser och hur det arbete som ska leda till att målen uppnås fungerar i praktiken)
  • Resultatkvalitet (handlar om våra faktiska resultat och i vilken grad vi når de uppsatta målen)

Vi arbetar målmedvetet med våra identifierade drivare och indikatorer och följer noga upp hur de utvecklas över tid. På så sätt blir AcadeMediamodellen vår karta och kompass på vägen mot goda resultat.

*I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet) för en så god verksamhet (processkvalitet) att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Mer om AcadeMediamodellen

Mer information om AcadeMediamodellen finns på AcadeMedias webbplats: AcadeMediamodellen

NTI-skolans kvalitetsarbete

NTI-skolan arbetar regelbundet med kvalitetsuppföljning över hela året. Vi arbetar aktivt med att säkra kvaliteten för och med våra elever, lärare, skolledare och uppdragskommuner. Vår kvalitetsansvarige sammanställer rapporter, enkäter, statistik och analyser för fortsatt gemensamt arbete på utvecklingsdagar, möten samt APT.

Kvalitetsplan

Kvalitetsarbetet följer en årscykel, fastlagd i NTI-skolans kvalitetsplan. Planen föreskriver att elevenkäter, statistikinsamling och analyser genomförs löpande. Kvalitetsplanen föreskriver att kvalitetsarbetet följer läroplanen och andra styrdokument. Avbrotts-statistik och F-statistik mäts löpande och analyseras. Analyserna utgör sedan en del av underlaget för fortsatt utveckling av kurser, undervisningsformer, kommunikation och andra delar av verksamheten.

Granskningar

Varje år genomför ett antal av våra uppdragskommuner runt om i landet egna utvärderingar av NTI-skolans verksamhet. Det handlar om elevenkäter, telefonintervjuer med elever, besök på skolan, intervjuer med personal och ledning etc. Eftersom vår verksamhet är likartad i alla kommuner används alla dessa mätresultat i det generella kvalitetsarbetet. Man kan också notera att Skolinspektionen genomför kontinuerliga inspektioner dels av NTI-skolan specifikt, dels av de kommuner som NTI-skolan har avtal med. När en kommun inspekteras så granskas även NTI-skolan indirekt. NTI-skolan blir alltså löpande granskad, dels av Skolinspektionen, direkt och indirekt, dels av de kommuner vi har avtal med.

Kvalitetsresultat

Nedan återfinns NTI-skolans kvalitetsresultat gällande nöjdhet, rekommendationsgrad och andel betyg A -E.

Elevernas nöjdhet år 2022 - per utbildningsområde

Gymnasiala teoretiska kurser

91%

91% av våra elever är nöjda med utbildningen på NTI-skolan.
År 2021 låg siffran på samma nivå, 91%.

Gymnasiala yrkeskurser

94%

94% av eleverna är nöjda med utbildningen på NTI-skolan.
År 2021 låg siffran på 92%.

Grundläggande vuxenutbildning

93%

93% av eleverna är nöjda med utbildningen på NTI-skolan.
År 2021 låg siffran på samma nivå, 93%.

Svenska för invandrare, sfi

100%

Vi har för få svar i enkäten 2021 för att det ska vara statistiskt signifikant.
År 2020 låg siffran för nöjdhet på 100%.

Elevernas rekommendationsgrad år 2022 - per utbildningsområde

Gymnasiala teoretiska kurser

94%

94% av eleverna skulle rekommendera NTI-skolan som utbildningsanordnare.
År 2021 låg siffran på 93%.

Gymnasiala yrkeskurser

94%

94% av eleverna skulle rekommendera NTI-skolan som utbildningsanordnare.
År 2021 låg siffran på samma nivå, 94%.

Grundläggande vuxenutbildning

95%

95% av eleverna skulle rekommendera NTI-skolan som utbildningsanordnare av grundläggande vuxenutbildning.
År 2021 låg siffran på samma nivå, 95%.

Svenska för invandrare, sfi

100%

Vi har för få svar i enkäten 2021 för att det ska vara statistiskt signifikant.
År 2020 låg siffran på 100%.

Andel betyg A-E

Kurser på gymnasial nivå

Resultatet för andel betyg A-E ligger på 78%.
År 2020 låg siffran på 79%.

Kurser på grundläggande nivå

Resultatet för andel betyg A-E ligger på 88%.
År 2020 låg siffran på 88%.

Auktorisationer och certifieringar

ISO-certifiering inom kvalitet och miljö 

NTI-skolan är ISO-certifierande enligt ISOs standard för kvalitetsledning (9001) och miljöledning (14001).  Kvalitetsledningssystemet är ett verktyg för ledningen att leda verksamheten och stötta medarbetarna i det arbete som görs samtidigt som man arbetar aktivt med uppföljning och förbättringar av verksamheten. ISO-certifiering i miljöledning innebär att det bedrivs ett aktivt miljöarbete i form av bland annat minskad användning av resurser och effektiv användning av energi och transport. 

Mer information om vad certifieringarna innebär finns på hemsidan för Svenska Institutet för standarder, SIS.

Auktoriserat Utbildningsföretag 

NTI-skolan är medlem i Almega Utbildningsföretagen och är ett av deras auktoriserade utbildningsföretag. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel och innebär att NTI-skolan uppfyller Almega Utbildningsföretagens högt ställda krav inom kvalitet och etik.  

Mer information om kvalitetsauktorisationen och de krav som ställs finns att läsa på Almega Utbildningsföretagens hemsida