×
 

Personuppgiftspolicy

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academediakoncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig. 

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen. 

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss på marknad@nti.se.  Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.  

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper. 

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar. 

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål: 

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för 
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning 
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan 

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter. 

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.  

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du hittar hela vår policy här.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här: dataskydd@academedia.se alternativt fredrika.sundstrom@academedia.se.

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter 

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@nti.se alternativt dataskydd@academedia.se. 

Om du önskar få uppgifter som du lämnat i en intresseanmälan raderade eller ändrade, kontakta marknad@nti.se.

Senast uppdaterad: 2 januari 2023

Cookiepolicy

Denna policy förklarar hur vi använder kakor (cookies) och hur du kan göra för att välja om och hur kakor installeras på din enhet (oftast dator, padda eller telefon). Kakor är en liten textfil som innehåller information som ger tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Det finns två typer av kakor, permanenta och temporära. Permanenta cookies ligger kvar under en bestämd tid efter att webbplatsen besökts. En temporär (sessionskaka) raderas när webbläsaren stängs ned.

Vissa kakor, som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, kan du inte välja bort.

Varför använder bolagen inom AcadeMedia kakor?

Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på en enhet (mobil, dator eller surfplatta) och är vanligt f

Våra webbplatser använder cookies för specifika syften inom följande fyra huvudområden: nödvändiga kakor, funktionskakor, analyskakor och marknadsföringskakor.

Nödvändiga kakor

Nödvändiga kakor är en förutsättning för att webbplatsen ska fungera rent tekniskt. Vår nödvändiga kaka gör att vår så kallade cookiebanner (den ruta där du godkänner/nekar kakor) aktiveras. Den visas första gången en besökare går in på en av våra webbplatser med sin enhet. Denna kaka kan inte väljas bort.

Funktionskakor

Funktionskakor sätts för att underlätta webbplatsbesöket. De används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Genom dessa kakor känner våra webbplatser igen våra besökare som då inte behöver ange samma data vid varje enskilt besök. Dessa kakor kan väljas bort.

Analyskakor

Vi använder analyskakor för att utvärdera sök- och användarbeteenden på våra webbplatser. Syftet är att hela tiden göra webbplatsen bättre för användaren. Dessa kakor kan väljas bort.

Marknadsföringskakor

Genom marknadsföringskakor håller våra sidor ordning på vad besökaren tidigare visat intresse för. Därigenom kan vi skräddarsy information till varje enskild användare. Dessa kakor kan väljas bort.

Mottagare av information

Information om webbplatsbesöket och i vissa fall besökarens IT-utrustning delas med andra bolag inom och utom AcadeMedia-koncernen. Det gäller främst våra samarbetspartners som webbyråer, men även exempelvis Facebook, Google och Snapchat.

Om man vill undvika cookies

De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor. Om en besökare inte vill tillåta kakor kan hen säga nej till kakor i respektive webbläsares inställning och radera kakor som finns sparade på den egna hårddisken.

Elev på NTI-skolan

Information till dig som deltagare eller elev inom vuxenutbildning för verksamheter som ingår i AcadeMedia.

Inom AcadeMedias verksamheter används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis administration, köhantering, bedömningar, kurs- och lektionsplaneringar men även som stöd direkt i det pedagogiska arbetet. Som en del av detta samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig. Exempel på sådana personuppgifter är Namn, personnummer, adressuppgifter, epost, telefonnummer, kön, och i förekommande fall i undervisningssituationer bild, video och ljudinspelning i syfte att underlätta inlärning och repetition. Vi registrerar även andra typer av personuppgifter i våra system, till exempel pedagogiska planer, tidigare utbildningar, bedömningar och betyg.

Det är viktigt för både dig och oss att vi hanterar personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Inom AcadeMedia har vi tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. I nedanstående text följer kortfattad information om dina rättigheter och vårt arbete. Fullständig och detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på trygg.academedia.se.

Vårt ansvar och dina rättigheter

Vår hantering och lagring av personuppgifter sker enligt den så kallade dataskyddsförordningen, som gäller som lag i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Behandlingen av personuppgifter inom vår vuxenutbildningsverksamhet är tillåten eftersom den sker för att vi ska kunna fullgöra uppgifter som följer av lag. I vissa fall ber vi dig om samtycke till att hantera dina personuppgifter, detta gäller framförallt innan publicering i sociala medier eller i vissa fall för marknadsföring. Du kan alltid återkalla samtycket. Vänd dig då till ditt dataskyddsombud, kontaktuppgifter för hen finns längre ner i detta dokument.

Dina rättigheter är naturligtvis mycket viktiga för oss. Du har rätt att begära ut registerutdrag för de personuppgifter vi behandlar om dig, vänd dig då till ditt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Du kan även begära rättelse eller radering av dina personuppgifter via ditt dataskyddsombud. Vi försöker alltid att svara och hjälpa dig i dessa frågor men du har även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.


Under din tid som elev/deltagare hos oss kan det hända att vi förändrar vår hantering av dina personuppgifter, därför finns alltid en uppdaterad version av denna information tillgängligt på trygg.academedia.se. Om det blir en väsentlig skillnad kommer du att bli personligen informerad. Personuppgiftsansvarig för din utbildning och insats är det företag som är utbildningsanordnare, NTI-skolan AB.

Vi skyddar din integritet

Din integritet ska alltid skyddas, samtidigt är vi måna om att erbjuda en så bra utbildning och insats som möjligt. Vissa personuppgifter om dig kommer vi därför att dela med dem som behöver känna till dessa uppgifter för att utföra sitt arbete inom vår organisation. Det kan handla om sådant som information om allergier eller beslut om anpassningar av undervisningen.

De i verksamheten som i normalfallet kommer i kontakt med dina personuppgifter, förutsatt att så krävs, är Administratörer, Utbildare, Utbildningsledare, Regionchefer, Kvalitetsansvariga, Marknadsansvariga, Verksamhetschef, Business Controller. Utöver detta kan personuppgifter såsom, namn, bild, video och ljud att delas med klasskamrater i undervisningssammanhang. Innehållet får ej delas med tredje part eller sparas ned.

Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar alltid känsliga personuppgifter enligt de lagar och föreskrifter som finns, och med hög säkerhet.

Molntjänster

Vi använder oss bland annat av digitala tjänster som kallas molntjänster. Att använda molntjänster ger oss flera fördelar, bland annat:

● utökade möjligheter till samarbete
● enkelt att dela med sig av sitt material, både inom utbildningen och med omvärlden
● tillgång till tjänsterna oberoende av plats och tid

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Exempel på molntjänster som vi använder är Microsofts Office 365. Informationen tillhör fortfarande AcadeMedias verksamheter och vi styr över vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med varje leverantör.

Vad händer när man avslutar sin utbildning?

Om du vill behålla ditt material efter din utbildning måste du själv föra över det till ett privat konto eller egen lagringsplats. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Dina användarkonton inaktiveras normalt i samband med att du lämnar utbildningen och data raderas eller avidentifieras en tid efter detta. Det gäller även material som lagras hos våra leverantörer (inklusive molntjänster). Det finns dock uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara under längre tid än så, exempelvis viss administrativ information, till exempel betyg eller faktureringsunderlag. Sådan arkiveras och lagras efter utbildningens slut. På https://trygg.academedia.se hittar du detaljerad information om hur länge dina personuppgifter sparas.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring vår behandling av dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med i första hand din utbildningsanordnare. Du kan även ta kontakt med ditt dataskyddsombud på dataskydd@academedia.se.
Om du inte tycker att du får ett bra svar på dina frågor kan du alltid kontakta AcadeMedia på info@academedia.se så hjälper vi dig.

Personuppgiftsansvarig är NTI-skolan AB, Org.nummer: 556709 - 8057.