×
 

Hoppa till innehållet

NTI-skolan har som målsättning att vara en hållbar skola. Hållbarhetsarbete är en övergripande och integrerad del i vår verksamhet och vi arbetar aktivt med hållbarhet utifrån tre olika perspektiv; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

  • Ekologisk hållbarhet - genom ett varsamt användande av resurser och minskade skadliga utsläpp skydda och bevara jordens ekosystem.
  • Social hållbarhet - genom att vara en arbetsplats med goda förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete, utvecklas och trivas samt vara en inkluderande skola som individanpassar utifrån den enskilde elevens behov med visionen att genom utbildning utveckla människor och samhälle till det bättre
  • Ekonomisk hållbarhet - att genom långsiktigt och strategiskt förvaltarskap och innovation säkerställa en ekonomiskt hållbar verksamhet som är väl rustad för framtiden. 

Nedan berättar vi mer om hur vi inom NTI-skolan arbetar för hållbarhet utifrån dessa tre perspektiv. 

NTI-skolan vill vara en ekologiskt hållbar skola och arbetar aktivt med att förebygga och minska negativ miljöpåverkan. Genom ett ansvarsfullt användande av resurser och genom medvetna och strategiska val vill vi bidra till minskad miljöpåverkan. I vår position som skola har vi även ambitionen att utbilda och sprida kunskap om hållbarhet och klimatsmarta val med syfte att öka miljömedveten hos både elever och medarbetare.  

Miljöarbetet ingår som en del i vårt systematiska ledningsarbete där vi följer upp, utvärderar och förbättrar verksamhetens miljöprestanda. Skolan är även ISO-certifierad inom miljöledning (ISO standard 14001) vilket är en garant för att vi bedriver ett aktivt miljöarbete i form av bland annat minskad användning av resurser och effektiv användning av energi och transport. 

Detta gör vi för att främja ekologisk hållbarhet

Särskild arbetsgrupp

NTI-skolan har en särskild arbetsgrupp vars syfte är att verka för att NTI-skolan som verksamhet minskar sitt negativa miljöavtryck och ökar sitt positiva miljöarbete så mycket som möjligt både på kort och lång sikt. Arbetsgruppen består av medarbetare från olika delar av verksamheten och deras insatser beslutas löpande och speglar AcadeMedias miljöpolicy för vuxenutbildningen. 

Ett axplock av insatserna miljögruppen står bakom är löpande miljönyheter och tips till medarbetare och elever via intranät och lärplattform, översyn av sopsortering i skolans lokaler samt årlig uppföljning, sammanställning och analys av verksamhetens miljöpåverkan (i samarbete med AcadeMedia). 

Klimatkompensation

Sedan verksamhetsåret 2021/2022 är NTI-skolan en klimatneutral skola. Genom att ekonomiskt stötta initiativ och projekt som genererar ny, hållbar energi i motsvarighet till vårt eget negativa klimatavtryck, kompenserar vi för det klimatavtryck vår verksamhet gör. I år klimatkompenserar vi genom att ekonomiskt stötta ett storskaligt klimatkompensations-projekt i Indien som omvandlar soltimmar till förnyelsebar energi. Utöver att skapa fossilfri solenergi medför projektet även socioekonomiska vinster för invånarna i regionen Bhilwara där projektet är beläget.

Utbildningar och tips

För att öka miljömedvetenheten internt genomför alla NTI-skolans medarbetare årligen en miljöutbildning. Denna utbildning är även en del av introduktionen som nya medarbetare får. Elever som studerar på NTI-skolan får vid kursstart ta del av AcadeMedias miljöpolicy samt erbjuds att gå en inspirationsutbildning om hållbarhet. Via våra sociala medier delar vi regelbundet tips på tema miljö och hållbara val.  

Segmentsgemensamma mål

Vuxenutbildningssegmentet inom AcadeMedia upprättar årligen mål för hela segmentets hållbarhetsarbete, som respektive verksamhet ska arbeta för att uppnå. Dessa är för närvarande att minska koldioxidutsläppen med 10% samt att öka ramavtalsefterlevnaden med 5% årligen.   

Insatser för att få fler elever till distansutbildning

Distansutbildning har, i jämförelse med utbildning i klassrum, liten miljöpåverkan. Utöver ett fåtal provsalar och de två kontor som NTI-skolans medarbetare arbetar från har vi inga lokaler eller klassrum som kräver värme, belysning eller underhåll. Detta i kombination med att eleverna som väjer distansutbildning inte behöver resa till och från skolan och därigenom belasta klimatet, innebär stora vinster för miljön. Detta positiva klimatperspektiv verkar vi för att kommunicera till både vuxenstuderande och våra uppdragsgivare.

NTI-skolan arbetar aktivt och strategiskt för att vara en socialt hållbar arbetsplats – en arbetsplats där man trivs, utvecklas och vill stanna kvar.  

Vi vill vara en arbetsplats där medarbetarna känner glädje, delaktighet, meningsfullhet och tillhörighet. Alla våra medarbetare ska ha en rimlig arbetsbelastning över tid, erforderlig arbetsutrustning och en väl ergonomiskt utformad arbetsplats.

Vi vill ur ett elevperspektiv vara en skola där man känner sig väl mottagen, sedd och respekterad. Genom vår utbildningsform vill vi vara en möjliggörare för människor som vill utbilda sig utifrån sina individuella förutsättningar och även vara en andra chans för individer som av olika skäl inte har kunnat tillgodogöra sig den traditionella klassrumsskolan i grundskolan eller gymnasiet.

Detta gör vi för att främja social hållbarhet

Särskild arbetsgrupp

NTI-skolan har en särskild arbetsgrupp vars fokusområde är att arbeta för att upprätthålla och öka trivsel och välmående på arbetsplatsen. Gruppens mål är att alla medarbetare på NTI-skolan ska må bra på jobbet och bidra till en väl fungerande och hållbar skola. Arbetsgruppen består av medarbetare från olika delar av verksamheten och genomför och koordinerar olika trivsel- och hälsoaktiviteter utifrån ett årshjul som revideras årligen. Ett axplock av aktiviteterna är hälsoveckor, fotoutmaningar, friskvårdstips och adventskalender. 

Arbetsgruppens insatser utvärderas mot verksamhetens Employee Net Promoter Score (eNPS) som mäts en gång per år.  

Kommunikation mellan medarbetare och chef

Alla medarbetare på NTI-skolan har regelbunden och frekvent återkommande kommunikation med sin chef genom månadssamtal (hela året), målsamtal och prestationssamtal. Månadssamtalen innebär en löpande dialog mellan medarbetare och chef, och under dessa finns möjlighet för medarbetaren att lyfta frågor rörande arbetsbelastning, arbetsutrustning, ergonomi och trivsel i stort.  

Medarbetarundersökning med analys och uppföljning

En gång per år genomförs en omfattande medarbetarundersökning för alla medarbetare på NTI-skolan. Resultatet från den redovisas och analyseras sedan på övergripande nivå och arbetslagsnivå, då man gemensamt tar fram strategier och handlingsplaner för att förbättra eventuella brister som framkommit. Handlingsplanerna följs sedan upp och eventuella ytterligare planer skapas vid behov. 

Utveckling och fortbildning

NTI-skolan är en lärande organisation där vi har ambitionen att utvecklas och lära oss nytt. Vi tror att fortbildning stimulerar och bidrar till positiv utveckling för både individ och verksamhet. Vi har ett team av förstelärare som fortlöpande arbetar i projekt med fokus på intern fortbildning av lärarkollegiet. Inriktningen styrs utifrån vilka behov vi ser i verksamheten och av vad som sker i vår omvärld.  

Den koncern vi är en del av, AcadeMedia, erbjuder via sin utbildningsakademi AcadeMedia Academy kostnadsfri fortbildning inom bland annat pedagogik, administration, ledarskap, GDPR och miljö. 

Vår kärnverksamhet - vuxenutbildning på distans

Många av våra elever trivs bättre som distanselever än vad de någonsin gjort i klassrum eftersom de på NTI-skolan får fokusera på just lärandet, och kan ta till sig kunskaperna på sitt sätt och i sin takt, i en trygg studiemiljö som de dessutom väljer själva. Våra lärare är måna om att se varje elev och att ha en personlig kontakt med eleven genom hela kursen. På så vis arbetar vi inkluderande gentemot alla elever, även de som har haft svårt att tidigare hitta sin naturliga plats i den traditionella klassrumsskolan.

NTI-skolan grundades 1968 och ända sedan dess har vi varit måna om att genom ekonomisk stabilitet och långsiktighet i fokus vara en trygg och kvalitativ avtalspart för både våra uppdragsgivare, elever och medarbetare.  

Detta gör vi för att främja ekonomisk hållbarhet

Certifierad och auktoriserad skola

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att vi levererar utbildning av högsta kvalitet och är ISO-certifierade inom kvalitetsledning (ISO standard 9001). I och med certifieringen genomgår vi årliga revisioner vilket återkommande säkerställer att vi håller en hög kvalitet i vår verksamhet. Certifieringen innefattar också vår ekonomiska process vilket skapar tydlighet och trygghet i ekonomisk hållbarhet. Vi är även ett auktoriserat utbildningsföretag certifierat av Almega utbildningsföretagen, vilket är ytterligare en garant för oss att vi håller en god kvalitet i verksamheten.  

Budget

NTI-skolans ledning fastställer en budget 1 gång/år vilken följs upp med uppföljande prognoser 2 ggr/år samt månatliga löpande estimat. NTI-skolan har en erfaren controller som följer ekonomin och arbetar nära vår verksamhetschef, vilka varje vecka stämmer av volyminflöden av antalet nyregistrerade elever.  

Del av en större koncern – AcadeMedia

NTI-skolan ingår i AcadeMedia-koncernen, som är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildnings-aktör och Sveriges näst största utbildningsanordnare. AcadeMedia har en stabil ekonomi, vilket medför en ekonomisk trygghet för NTI-skolan.