På Nygatan 25 i Umeå ligger Sveriges mest digitala vuxenutbildning 

På Nygatan ligger nämligen sedan många år tillbaka vuxenutbildningsanordnaren NTI-skolan, som årligen undervisar 40 000 elever över hela Sverige. 

Det som möjliggör de stora elevvolymerna är att NTI-skolan är en digital skola vars undervisning bedrivs helt på distans, från centrala Umeå. Eleverna har sina lektioner och kursuppgifter samlade på NTI-skolans lärplattform Omniway och får därigenom även kontakt med sin personliga kurslärare. 

NTI-skolan grundades redan 1968 och har sedan dess gått från att som korrespondensinstitut erbjuda främst tekniska utbildningar till att idag, sedan cirka 20 år på digital väg, erbjuda över 280 olika kurser på gymnasial och grundläggande nivå samt inom svenska för invandrare.  

Pedagogisk personal samlad på en plats 

På Nygatan 25 i Umeå återfinns NTI-skolans pedagogiska enhet, bestående av över 100 lärare, fyra skolledare och andra pedagogiska stödfunktioner såsom specialpedagoger och studiecoacher. Att ha den pedagogiska enheten samlad på samma fysiska plats, även om eleverna är på distans, skapar enligt utbildningschef Helena Bäckström en härlig sammanhållning och goda förutsättningar för kollegialt lärande inom verksamheten.  

Tolv förstelärare

NTI-skolan har i dagsläget tolv förstelärare som vid sidan av undervisning arbetar med olika utvecklingsprojekt på skolan. Spelifiering av kurserna är ett av flera projekt som pågår just nu. Projektet, som tar sin utgångspunkt i forskning och genomförs i samarbete med spelifieringsföretaget Insert Coin, syftar till öka och upprätthålla elevernas motivation genom att använda element från spelvärlden i kurserna. Just nu kompetensutvecklas arbetslagen för att sedan kunna lägga in spelifierade moment i kurserna. Implementering på lärplattformen är planerad att ske under 2022.  

  • En av NTI-skolans främsta styrkor är att trots att undervisningen bedrivs på distans är våra lärare vanligtvis inte åtskilda i vare sig tid eller rum. De är uppdelade i arbetslag som på vilken annan “fysisk” skola som helst och kursutveckling sker gemensamt inom arbetslagen.

    Helena Bäckström Utbildningschef NTI-skolan

Innovation och utveckling en del av arbetssättet hos Sveriges mest digitala vuxenutbildning

NTI-skolan är en stark innovatör och drivkraft inom digitaliseringen av utbildning i Sverige. Det faktum att all samlad kursstatistik och elevdata går att följa och analysera på lärplattformen lägger en god grund för skolutveckling och kvalitetshöjande åtgärder. Ett sådant datadrivet arbetssätt i kombination med mer kvalitativa data som elevenkäter och kursutvärderingar möjliggör kontinuerliga förbättringar med ökad elevnöjdhet som följd. 

Helena Bäckström igen. 

- Digital utveckling och innovation “sitter i väggarna” på NTI-skolan och lärarna är snabba och bra på att genomföra kvalitetshöjande förändringar i kurserna när de ser att det finns potential för det. De stora elevvolymerna ger oss ett gediget statistikunderlag att arbeta utifrån och ger oss fortlöpande nya insikter om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.

ISO-certifiering inom kvalitet och miljö 

Sedan två år tillbaka är NTI-skolan ISO-certifierande enligt ISOs standard för kvalitetsledning (9001) och miljöledning (14001). Kvalitetsledningssystemet är ett verktyg för ledningen att leda verksamheten och stötta medarbetarna i det arbete som görs samtidigt som man arbetar aktivt med uppföljning och förbättringar av verksamheten.  

Helena Bäckström igen. 

- Kvalitet är en ledstjärna inom NTI-skolan och ISO-certifieringen är en möjliggörare för oss att kontinuerligt följa upp, analysera och säkerställa att den verksamhet vi bedriver resulterar i kvalitetssäkrad distansundervisning för eleverna. 

ISO-certifiering i miljöledning innebär att det bedrivs ett aktivt miljöarbete i form av bland annat minskad användning av resurser och effektiv användning av energi och transport.  

- Distansundervisning som undervisningsform är redan i sig en miljövinnare ur många aspekter och genom ISO-certifieringen tar vi det hela ett steg längre och vänder oss även inåt och arbetar aktivt för att vi som organisation kontinuerligt ska minska vårt miljöavtryck genom kloka val och minskade koldioxidutsläpp.

Ökat söktryck under pandemin 

NTI-skolan har under pandemins framfart i Sverige fått växla upp rejält, då efterfrågan och intresset för flexibel distansutbildning har ökat markant. Efterfrågan har dock gått att möta och NTI-skolan kan glädjande konstatera att inte bara elevvolymerna har ökat. Även elevernas rekommendationsgrad av NTI-skolan har gått upp till en nivå där hela 94% av eleverna kan rekommendera NTI-skolan till andra. Den så kallade genomströmningen, som talar om hur många elever som slutför sin utbildning, har ökat.  

Helena Bäckström, utbildningsansvarig NTI-skolan 

- Det känns mycket glädjande att genomströmningen och även måluppfyllelsen i stort har förbättrats under året som gått. Vi har arbetat med kvalitetshöjande insatser inom kursutveckling och genomfört kommunikationsförbättringar till eleverna, men många av lärarna har också återkopplat att eleverna helt enkelt har varit mer aktiva än tidigare år. Vi har därmed lite successivt sett att både andelen godkända betyg ökat och att avbrotten har minskat. I en tid som denna känns det självklart lite extra viktigt att eleverna lyckas med sina studier för att de ska kunna ta nästa steg i livet.